ALV 2019 & nieuwjaarsborrel

17/01/2019

Agenda

 

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag commissies
 5. Jaarverslag penningmeester 2018
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
 7. Vaststellen prijzen 2018
 8. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en herkiesbaar: 

-      Bas Niessen

-      Henri ter Loo

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

-      John Dolamn

 

Verkiesbaar nieuw lid: 

-      Karlijn Warris

 

 1. Benoeming ereleden
 2. Bestuursmededelingen
 3. Rondvraag en sluiting